domini

Aquest projecte gira entorn l'acció imperialista, investigant les causes i les conseqüències de l'hegemonia d'un poble per sobre dels altres. Així doncs, seguidament, trobareu obres que reflexionen sobre els motius del domini, centrant-me, especialment, en el mode de producció capitalista i el seu afany acaparador, però també algunes conseqüències devastadores, com ara les guerres i les crisis de refugiats.

 

 

 

McNATO, ESTUDI

 

 

CAT: A través de McNato he estudiat de manera visual la relació entre el capitalisme (representat amb l’empresa McDonal’s) i l’imperialisme (representat a través de la OTAN i bases militars dels EEUU).

 

ENG: Through McNato I have visually studied the relationship between capitalism (represented with the McDonal's company) and imperialism (represented through NATO and US military bases).

 

 

CAS: A través de McNato he estudiado de forma visual la relación entre el capitalismo (representado con la empresa McDonal's) y el imperialismo (representado a través de la OTAN y bases militares de EEUU).

 

 

 

Tècnica/technique/técnica: mixta (cabell teixit sobre reixeta i brodat sobre tela) / mixed (hair woven on grid and embroidered on fabric) / mixta (cabello tejido sobre rejilla y bordado sobre lienzo)

Mides/sizes/medidas: 3 peces superposades / overlapping pieces / piezas superpuestas de 50x50 cm

Any/year/año: 2024

 


 

 

 

 

ESPOLI

 

CAT: L’arbre teixit amb bosses de plàstic (que ens remet el seu origen en el petroli); s’erigeix sobre un carretó on hi ha gravades les lletres d’occident (USA en un cantó i EU en l’altre). D’ell en surten bitllets en forma de fulles d’olivera. Tot plegat una operació més de l’espoli que es pot dir que ja està metoditzat.

 

ENG: The tree woven with plastic bags (which tells us its origin in oil); it stands on a cart engraved with Western letters (USA on one side and EU on the other). From it come notes in the shape of olive leaves. All this is another plundering operation that can be said to have already been methodized.

  

CAS: El árbol tejido con bolsas de plástico (que nos remite su origen en el petróleo); se erige sobre una carretilla donde están grabadas las letras de occidente (USA en un lado y EU en el otro). De él salen billetes en forma de hojas de olivo. Todo ello una operación más del expolio del que puede decirse que ya está metodizado. 

 

Tècnica/technique/técnica: paper, fil-ferro i plàstic teixit sobre carretó / paper, wire and plastic woven on a cart / papel, alambre y plástico tejido sobre carretilla 

Mides/sizes/medidas: 350x110x140

Any/year/año: 2021


 

 

 

 

MANUAL PEL CATACLISME

 

CAT: A través d’una tècnica transmesa de generació en generació; aquest manual exposa de manera gràfica, com el mode de producció capitalista  fa ús dels recursos naturals i com, tot i tenir conseqüències absolutament nefastes, estableix un paral·lelisme amb la tècnica, ja que ho hem normalitzat fins al punt de no veure’n l’aberració irracional del dia a dia.

 

Per tal de mantenir la seva hegemonia, Estats Units amb l’ajuda de la OTAN i el Banc Mundial imposen polítiques i sancions per a la privatització i liberalització dels recursos naturals, afavorint les inversions estrangeres d’alguns oligopolis, que veuran incrementada la seva possessió de dits recursos i, per tant, significarà una descol·lectivització que promourà la desigualtat. A la vegada, les mans oligopolistes sobreexplotaran els recursos naturals fent que quedin desprotegits i augmenti la contaminació del planeta.

 

Tècnica/technique/técnica: brodat sobre tela / embroidery on canvas / bordado sobre tela

Mides/sizes/medidas2 peces/pieces/piezas de/of  30x22 cm

Any/year/año: 2021

 

ENG: Through a technique passed down from generation to generation; This manual graphically exposes how the capitalist mode of production makes use of natural resources and how, despite having absolutely dire consequences, it establishes a parallel with the technique, since we have normalized it to the point of not seeing the aberration and irrational from day to day.

 

In order to maintain its hegemony, the United States, with the help of NATO and the World Bank, impose policies and sanctions for the privatization and liberalization of natural resources, favouring foreign investment by some oligopolies, which will increase their possession of these resources, therefore, it will mean a de-collectivization that will promote inequality. At the same time, the oligopolistic hands will overexploit natural resources, leaving them unprotected and increasing the pollution of the planet.

  

CAS: A través de una técnica transmitida de generación en generación; este manual expone de forma gráfica, cómo el modo de producción capitalista hace uso de los recursos naturales y cómo, a pesar de tener consecuencias absolutamente nefastas, establece un paralelismo con la técnica, ya que lo hemos normalizado hasta el punto de no ver la aberración irracional del día a día.

 

Con el fin de mantener su hegemonía, Estados Unidos con la ayuda de la OTAN y el Banco Mundial imponen políticas y sanciones para la privatización y liberalización de los recursos naturales, favoreciendo las inversiones extranjeras de algunos oligopolios, que verán incrementada su posesión de dichos recursos y, por tanto, significará una descolectivización que promoverá la desigualdad. A su vez, las manos oligopolistas sobreexplotarán los recursos naturales haciendo que queden desprotegidos y aumente la contaminación del planeta. 


 

 

 

 

TWISTER - MINE

 

CAT: Preparats, llestos, a jugar! Gira la ruleta i posa la part del cos al color que t’hagi tocat, només hi pot haver una mà o peu per cada color. Ves en compte, les mines poden explotar al tocar-les, l’últim jugador que quedi dempeus és el guanyador!

 

Per a alguns dirigents psicòpates la guerra és un joc per enriquir-se on la mort i la destrucció és un petit preu que s’ha de pagar o, fins hi tot, quelcom més per fer-ne negoci. TWISTER - MINE posa de manifest aquesta cruesa des de la ironia.

  

ENG: Steady, ready, play! Turn the roulette wheel and put the part of the body on the colour came out, there can only be one hand or foot for each colour. Beware, the mines can explode when touched, the last player left standing is the winner!

 

For some psychopathic leaders, war is a game to get rich where death and destruction is a small price to pay or, even, something else to do business with. TWISTER – MINE reveals this cruelty from the irony.

 

CAS: ¡Preparados, listos, a jugar! Gira la ruleta y pon la parte del cuerpo al color que te haya tocado, solo puede haber una mano o pie por color. ¡Ten cuidado, las minas pueden explotar al tocarlas, el último jugador que quede en pie es el ganador!

 

Para algunos dirigentes psicópatas la guerra es un juego para enriquecerse donde la muerte y la destrucción es un pequeño precio a pagar o, incluso algo con lo que hacer negocio. TWISTER - MINE pone de manifiesto esta crudeza desde la ironía.

 

Tècnica/technique/técnica: resina acrílica i fil d'alpaca + fil de lli brodat sobre tela / acrylic resin and alpaca thread + linen thread embroidered on fabric / resina acrílica e hilo de alpaca + hilo de lino bordado sobre lienzo

Mides/sizes/medidasinstal·lació (aprox.: 80x120 cm al terra + 50x50 cm a la paret + televisió/projecció vídeo) / installation (approx.: 80x120 cm on the floor + 50x50 cm on the wall + television/video projection) / instalación (aprox.: 80x120 cm en el suelo + 50x50 cm en la pared + televisión/proyección vídeo)

Any/year/año: 2020 


 

 

 

 

DUANA DE L'HADES

Tècnica/technique/técnicatinta xina i brodat sobre paper / Chinese ink and embroidery on paper / tinta china y bordado sobre papel

Mides/sizes/medidas10 x 2400 cm

Any/year/año: 2020

 

CAT: L’any 2019 varen morir 1246 persones intentant creuar el Mediterrani segons l'Organització Internacional per a les Migracions; per si fos poc, la gran majoria dels migrants que aconsegueixen arribar, els donem la benvinguda en camps de refugiats que més aviat semblen camps de concentració. Duana de l’Hades estampa una empremta dactilar per a cadascuna d’aquestes víctimes que han intentat traçar un camí de fugida. Empremtes fetes sobre paper utilitzat per farcir paquets de missatgeria que, a diferència d’aquestes persones, sí que han pogut donar la volta al món amb tota facilitat; generant una contradicció entre la lliure circulació de mercaderies i les restriccions de circulació per a les persones.

 

ENG: In 2019, 1246 people died trying to cross the Mediterranean according to the International Organization for Migration; to make matters worse, the vast majority of migrants who manage to arrive are welcomed in refugee camps, that look more like concentration camps. Hades Custom (title of the piece) prints a fingerprint for each of these victims who have tried to trace an escape route. Prints made on paper used to stuff courier packages that, unlike these people, were able to go around the world with ease; generating a contradiction between the free movement of goods and movement restrictions for people.

  

CAS: En 2019 murieron 1246 personas intentando cruzar el Mediterráneo según la Organización Internacional para las Migraciones; por si fuera poco, la gran mayoría de los migrantes que logran llegar les damos la bienvenida en campos de refugiados, que más bien parecen campos de concentración. Aduana del Hades estampa una huella dactilar para cada una de estas víctimas que han intentado trazar un camino de fuga. Huellas hechas sobre papel utilizado para rellenar paquetes de mensajería que, a diferencia de estas personas, sí que han podido dar la vuelta al mundo con toda facilidad; generando una contradicción entre la libre circulación de mercancías y las restricciones de circulación para las personas.


 

 

 

 

DEMOCRACY STEP BY STEP

 

CAT: Això és un manual de guerra. En nom de la llibertat i la democràcia, Estats Units, amb el suport de la resta de potències occidentals, ha instaurat una fórmula per:

 - Apropiar-se dels recursos naturals d’altri com ara el gas o el petroli, aquest últim, amb una mitjana de beneficis anuals de 160 milions de dòlars.

- Augmentar la indústria armamentista, que mou d’entre 300 i 400 milions de dòlars anuals posicionant-se la 4a indústria més important del món després de la de les drogues, la prostitució i la banca.

- Potenciar el seu model de mercat capitalista monopolista que assegurarà una expropiació constant de dits recursos en favor d’occident perpetrant les desigualtats nord-sud.

 

Aquests passos s’han seguit pràcticament de forma calcada en múltiples ocasions i, especialment, s’ha utilitzat a Orient Mitjà, com seria el cas d’Irak, Síria, Líbia i, més a l’ordre del dia, d’Afganistan, entre d’altres.

 

Tot plegat perquè, finalment, resulti un país destrossat per la guerra, dependent d’altres països quan abans hauria tingut una forta economia nacional i, és clar, sense llibertat ni democràcia a la vista...

 

Tècnica/technique/técnica: brodat sobre tela / embroidery on canvas / bordado sobre tela

Mides/sizes/medidas: 9 peces/pieces/piezas de 30x21 cm

Any/year/año: 2019

 

ENG: This is a war manual. In the name of freedom and democracy, the United States, with the support of the other Western powers, has established a formula for:

- Appropriating other people's natural resources such as gas or oil, the latter with an average annual profit of 160 million dollars.

- Increase the arms industry, which generates between 300 and 400 million dollars a year, positioning itself as the 4th most important industry in the world after drugs, prostitution and banking.

- Strengthen its monopolistic capitalist market model that will ensure a constant expropriation of said resources in favor of the West perpetrating north-south inequalities.

 

These steps have been followed almost exactly on multiple occasions and, especially, it has been used in the Middle East, as would be the case in Iraq, Syria, Libya and, more on the agenda, in Afghanistan, among others.

 

All of this so that, finally, it turns out to be a country destroyed by war, dependent on other countries when before it would have had a strong national economy and, of course, without freedom or democracy in sight...

 

CAS: Esto es un manual de guerra. En nombre de la libertad y la democracia, Estados Unidos, con el apoyo del resto de potencias occidentales, ha instaurado una fórmula por:

- Apropiarse de los recursos naturales ajenos como el gas o el petróleo, este último, con una media de beneficios anuales de 160 millones de dólares.

- Aumentar la industria armamentista, que mueve entre 300 y 400 millones de dólares anuales posicionándose como la 4ª industria más importante del mundo tras la de las drogas, la prostitución y la banca.

- Potenciar su modelo de mercado capitalista monopolista que asegurará una expropiación constante de dichos recursos en favor de occidente perpetrando las desigualdades norte-sur.

 

Estos pasos se han seguido prácticamente de forma calcada en múltiples ocasiones y, especialmente, se ha utilizado en Oriente Medio, como sería el caso de Irak, Siria, Libia y, más al orden del día, de Afganistán, entre otros.

  

Todo ello para que, finalmente, resulte un país destrozado por la guerra, dependiente de otros países cuando antes hubiera tenido una fuerte economía nacional y, cómo no, sin libertad ni democracia a la vista...


 

 

 

 

"DEMOCRACY"

CAT:

Democràcia és llibertat.

Control de zones estratègiques és democràcia.

Apropiar-se dels recursos d’altri és llibertat.

Desestabilitzar punts d’interès és democràcia.

Desinformar és llibertat.

Ho donaria tot per la llibertat.

Per la “democràcia”, la guerra!

 

ENG:

Democracy is freedom.

Control of strategic areas is democracy.

Appropriating other people's resources is freedom.

Destabilizing points of interest is democracy.

Disinformation is freedom.

I would give anything for freedom.

For "democracy", the war!

 

CAS:

Democracia es libertad.

Control de zonas estratégicas es democracia.

Apropiarse de los recursos ajenos es libertad.

Desestabilizar puntos de interés es democracia.

Desinformar es libertad.

Lo daría todo por la libertad.

¡Por la “democracia”, la guerra!

 

Tècnica/technique/técnica: paper de seda i brodat sobre tela / tissue paper and embroidery on canvas / papel de seda y bordado sobre tela

Mides/sizes/medidas100x100 cm

Any/year/año: 2019 


 

 

 

 

LLIURE MERCAT

CAT: Ambdues banderes mostren a l’exterior la cara de la democràcia, la llibertat: l’orgull de ser occident; mentre a la seva cara oculta s’hi desenvolupa el negoci que tenen entre mans, negoci a costa de la violència. La venda d’armament (tant a països en conflicte com a països que revenen a d’altres en guerra), la generació de conflictes a països rics en petroli o d’altres matèries primeres o la reconstrucció de països devastats afavorint certes empreses oligopolistes són alguns exemples del negoci de la violència en lliure mercat.

 

ENG: Both flags outwardly show the face of democracy, freedom: the pride of being Western; while in their hidden face the business they have in their hands is developed, business at the cost of violence. The sale of arms (both to countries in conflict and to countries that sell to others with war), the generation of conflicts in countries rich in oil or other raw materials or the reconstruction of devastated countries by favoring certain oligopolistic companies are some examples of the business of violence in the free market.

 

CAS: Ambas banderas muestran en el exterior la cara de la democracia, la libertad: el orgullo de ser occidente; mientras en su cara oculta se desarrolla el negocio que tienen entre manos, negocio a expensas de la violencia. La venta de armamento (tanto en países en conflicto como en países que revenden a otros en guerra), la generación de conflictos en países ricos en petróleo o de otras materias primas o la reconstrucción de países devastados favoreciendo ciertas empresas oligopolistas son algunos ejemplos del negocio de la violencia libre mercado.

Tècnica/technique/técnica: acríclic sobre cartutxos de colors i canyes / acrylic on color cartridges and reeds / acrílico sobre cartuchos de colores y cañas

Mides/sizes/medidas150x150x150 cm

Any/year/año: 2018 


 

 

 

 

EXILIATS

 

CAT:

Polític,

identitari,

bèl·lic,

econòmic,

obligat a marxar,

camí llarg, dur i...

...lluny, lluny, lluny, lluny, lluny, lluny, lluny, lluny, lluny, lluny...

 

ENG:

Politician,

identity,

war,

economical,

forced to leave

long, hard road and...

...far, far, far, far, far, far, far, far, far, far...

 

CAS:

Político,

identitario,

bélico,

económico,

obligado a marchar,

camino largo, duro y...

 ...lejos, lejos, lejos, lejos, lejos, lejos, lejos, lejos, lejos, lejos,

 

Tècnica/technique/técnica: cargols i brodat sobre tela / snails and embroidery on canvas / caracoles y bordado sobre tela

Mides/sizes/medidas70x100 cm

Any/year/año: 2018 


 

 

 

 

MIRATGE MERITOCRÀTIC

 

CAT:

“Qui les cerca les troba”

“La constància tot ho venç”

“Contínua gotera, forada la pedra”

 

Amb aquests refranys i molts d’altres, des de petits ens expliquen com, gràcies a la perseverança, podem aconseguir-ho tot. Si bé és cert que sense constància poques coses es poden aconseguir, tenir-la tampoc assegura l’èxit. Sobretot tenint en compte que partim de realitats materials diferents que determinaran els recursos (bàsicament econòmics que, al seu torn en determinarà d’altres com ara temporals, culturals, etc.) que cadascú pugui dedicar a un objectiu fent que, des de fora, fins i tot pugui semblar una dedicació de major o menor constància.

 

Des del punt de vista individual, el nostre entorn ens posiciona en una escala on, habitualment ocupem l’esglaó central: hi ha gent posicionada socialment tant per sobre com per sota nostre, dins la nostra bombolla sempre som classe mitjana. Estem a un esglaó de progressar o a un esglaó de fracassar i, evidentment, la nostra mirada es dirigeix a dalt de l’escala o, si més no, això és el que ens han ensenyat a fer: “amb paciència i més paciència s’arriba a jutge d’audiència”.

 

Per si no n’hi hagués prou amb la prova irrefutable dels refranys, se’ns expliquen excepcions que confirmen la regla, bé, excepcions utilitzades com a regla: aquell que va fer un negoci del no-res, començant en un garatge; la noia que ballava en una discoteca i la van fer actriu; el que es va fer multimilionari invertint en productes financers d’alt risc; etc. etc. El que no ens diuen és que això no són exemples, sinó que són casos estrambòtics que es poden comptar amb els dits...

 

Tècnica/technique/técnicaanelles de refresc i llaunes de Coca-Cola sobre maniquins / soda rings

and Coca-Cola cans over mannequins / anillas de refresco y latas de Coca-Cola sobre maniquíes

Mides/sizes/medidas: 200x300x100 cm

Any/year/año: 2018 

 

ENG:

“If at first you don't succeed, try, try again”

“Little strokes fell great oaks”

“Never say die”

 

With these popular sayings and many others, from childhood they tell us how, thanks to perseverance, we can achieve everything. While it is true that without constancy few things can be achieved, having it does not ensure success either. Especially taking into account that we start from different material realities that will determine the resources (basically economic, which in turn will determine others such as temporary, cultural, etc.) that each one can dedicate to a goal making, from the outside, even seem a dedication of greater or lesser constancy.

 

From the individual point of view, our environment positions us on a ladder where we usually occupy the central step: there are people socially positioned both above and below us, within our bubble we are always middle class. We are on a step of progress or a step of failing and, obviously, our gaze is directed to the top of the ladder or, at least, this is what we have been taught to do: “with patience and more patience you will come to hearing judge”.

 

As if the irrefutable proof of the sayings were not enough, exceptions are explained to us that confirm the rule, well, exceptions used as a rule: the one who made a business out of nothing, starting in a garage; the girl who danced in a disco and was made an actress; what became a billionaire investing in high-risk financial products; etc. etc. What they don't tell us is that these are not examples, but rather bizarre cases that can be counted on the fingers…

 

CAS:

“Quien la sigue la consigue”

“La perseverancia todo lo alcanza”

“Quien porfía mata caza”

 

Con estos refranes y otros muchos, desde pequeños nos cuentan cómo, gracias a la constancia, podemos conseguirlo todo. Si bien es cierto que sin perseverancia pocas cosas pueden conseguirse, tenerla tampoco asegura el éxito. Sobre todo teniendo en cuenta que partimos de realidades materiales diferentes que determinarán los recursos (básicamente económicos que, a su vez determinarán otros como temporales, culturales, etc.) que cada uno pueda dedicar a un objetivo haciendo que, desde fuera, incluso pueda parecer una dedicación de mayor o menor constancia.

 

Desde el punto de vista individual, nuestro entorno nos posiciona en una escalera donde, habitualmente ocupamos el escalón central: hay gente posicionada socialmente tanto por encima como por debajo de nosotros, dentro de nuestra burbuja siempre somos clase media. Estamos en un escalón de progresar o en un escalón de fracasar y, evidentemente, nuestra mirada se dirige a lo alto de la escalera o, al menos, esto es lo que nos han enseñado a hacer: “con paciencia y más paciencia se llega a juez de audiencia”.

 

Por si no fuera suficiente con la prueba irrefutable de los refranes, se nos explican excepciones que confirman la regla, bueno, excepciones utilizadas como regla: aquel que hizo un negocio de la nada, empezando en un garaje; la chica que bailaba en una discoteca y la hicieron actriz; el que se hizo multimillonario invirtiendo en productos financieros de alto riesgo; etc. etc. Lo que no nos dicen es que esto no son ejemplos, sino que son casos estrambóticos que se pueden contar con los dedos.

 


 

 

 

 

ESPECTADOR

 

CAT: HOMENATGE A JOAN BROSSA

Miro,

aquí no plou ni fa tempesta.

Allà,

un mar d’agulles afilades.

Miro,

aquí el vent em despentina.

Allà, 

mar de mort. Sóc espectador.

 

ENG: TRIBUTE TO JOAN BROSSA

I watch,

it doesn't rain or storm here.

There,

a sea of sharp needles.

I watch,

here the wind blows me away.

There,

sea of death I am a spectator.

 

CAS: HOMENAJE A JOAN BROSSA

Miro,

aquí no llueve ni hace tormenta.

Allí,

un mar de agujas afiladas.

Miro,

aquí el viento me despeina.

Allí, 

mar de muerte. Soy espectador. 

 

Tècnica/technique/técnica: agulles i lli brodat sobre tela / needles and linen embroidered on fabric / agujas y lino bordado sobre lienzo

Mides/sizes/medidas: 100x70 cm

Any/year/año: 2017 

 


 

 

 

 

SOMNI AMERICÀ

CAT: Des de ben petits hem rebut el missatge que qui s’esforça progressa socialment, missatge basat en casos anecdòtics i mediàtics que exemplifiquen com, des del no-res, un personatge va ser capaç de crear un imperi. Enlluernats per aquest somni, ens emmirallem i reproduïm la lògica del sistema per, a la vegada, ensenyar als que ens succeiran, la mateixa lògica irracional.

  

CAS: Desde pequeños hemos recibido el mensaje de que quien se esfuerza progresa socialmente, mensaje basado en casos anecdóticos y mediáticos que ejemplifican cómo, desde la nada, un personaje fue capaz de crear un imperio. Deslumbrados por este sueño, nos reflejamos y reproducimos la lógica del sistema para, a su vez, enseñar a los que nos sucederán, la misma lógica irracional.

  

ENG: From an early age, we received the message that those who strive to progress socially, a message based on anecdotal and media cases that exemplify how, out of nowhere, a person was able to create an empire. Dazzled by this dream, we mirror ourselves and reproduce the logic of the system to, at the same time, teach those who will succeed us, the same irrational logic.

  

Tècnica/technique/técnica: dòlars i lli brodat sobre tela /dollars and linen embroidered on fabric / dólars y lino bordado sobre lienzo

Mides/sizes/medidas: 100x100 cm

Any/year/año: 2016  


 

 

 

 

SI ENS PRENEN EL PÈL

Tècnica/technique/técnica: cabells humans, resina i llautó /

human hair, resin and brass / cabello humano, resina y latón

Mides/sizes/medidas: 7x80x2 cm

Any/year/año: 2016 

 

CAT: Des del rebuig social a la guerra d’Iraq, Estats Units i els seus acòlits han buscat altres maneres de fer la guerra sense que siguin tan evidents: l’anomenada soft war. Aquesta peça evidencia la nostra participació de manera indirecta a aquestes guerres: finançant a grups extremistes paramilitars (que quan se’ns girin en contra en direm terroristes); recolzant o permetent bombardejos puntuals amb l’excusa de reduir un règim “antidemocràtic”; venent armes a països limítrofs de zones en guerra, com per exemple a l’Aràbia Saudita; a través del finançament bancari: a l’Estat Espanyol s’inverteixen més de 16.000 milions d’euros anuals en empreses d’armament; i un llarg etcètera. Tot plegat en favor dels beneficis d’uns pocs i el perjudici de molts d’altres.

 

CAS: Desde el rechazo social a la guerra de Irak, Estados Unidos y sus acólitos han buscado otras formas de hacer la guerra sin que sea tan evidente: a través del soft war. Esta pieza evidencia nuestra participación de forma indirecta en estas guerras: financiando a grupos extremistas paramilitares (que cuando se nos giren en contra llamaremos terroristas); apoyando o permitiendo bombardeos puntuales con la excusa de reducir un régimen “antidemocrático”; vendiendo armas a países limítrofes de zonas en guerra, como por ejemplo en Arabia Saudita; a través de la financiación bancaria: en el Estado Español se invierten más de 16.000 millones de euros anuales en empresas de armamento; y un largo etcétera. Todo ello en favor de los beneficios de unos pocos y el perjuicio de otros muchos.

 

ENG: Since the social rejection of the Iraq war, the United States and its acolytes have sought other ways to wage war without it being so obvious: through soft war. This piece shows our indirect participation in these wars: financing extremist paramilitary groups (which when they turn against us we will call terrorists); supporting or allowing specific bombings with the excuse of reducing an "undemocratic" regime; selling weapons to countries bordering war zones, such as Saudi Arabia; through bank financing: in the Spanish State more than 16,000 million euros are invested annually in arms companies; And a long etcetera. All this in favor of the benefits of a few and the detriment of many others.