Habitus

CAT: Aquest projecte neix de la voluntat de trencar amb allò après com a dona, de trencar amb tots aquests esquemes generatius que ens pressuposen i ens incorporen en l’estructura social patriarcal. Per això, tant les tècniques artesanals (que contenen aquesta tradició transmesa de generació en generació) com el vestit (que és una segona pell i ens mostra a l’exterior) expliquen aquesta reproducció de codis i hàbits. A més, però, el vestit dóna la capacitat de ser canviat i, per tant, d’obrar com a subjectes actuants i cognoscents i, així, obrint una finestra a transgredir tots aquests preceptes.

 

ENG: This project is born from the will to break with what I have learned as a woman, to break with all these generative schemes that presuppose us and incorporate us into the patriarchal social structure. For this reason, both the craft techniques (which contain this tradition transmitted from generation to generation) and the dress (which is a second skin and shows us on the outside) explain this reproduction of codes and habits. In addition, the dress gives the ability to be changed and, therefore, to act as acting and knowing subjects and, thus, opening a window to transgress all these precepts.

 

CAS: Este proyecto nace de la voluntad de romper con lo aprendido como mujer, de romper con todos estos esquemas generativos que nos presuponen y nos incorporan a la estructura social patriarcal. Por eso, tanto las técnicas artesanales (que contienen esta tradición transmitida de generación en generación) como el vestido (que es una segunda piel y nos muestra en el exterior) explican esta reproducción de códigos y hábitos. Además, el vestido da la capacidad de ser cambiado y, por lo tanto, de obrar como sujetos actuantes y cognoscentes y, así, abriendo una ventana a transgredir todos estos preceptos.

 

 

 

 

 

NAFRA I-X

 

CAT: Aquesta obra mostra algunes de les frases que estem tan acostumades a sentir, tants cops, que fins i tot ja ens passen desapercebudes, però que no deixen de fer ferida i, a poc a poc, esdevenen nafra.

  

ENG: This work shows some of the phrases that we are so used to hearing, so many times, that they already go unnoticed, but they don’t stop producing wounds and, little by little, they become sores.

 

CAS: Esta obra muestra algunas de las frases que estamos tan acostumbradas a oír, tantas veces, que ya pasan desapercibidas, pero no dejan de producir herida y, poco a poco, devienen llaga.

 

Tècnica/technique/técnica: brodat sobre gasa i tela / embroidery on gauze and fabric / bordado sobre gasa y tela 

Mides/sizes/medidas10 peces/pieces/piezas de 20x20 cm 

Any/year/año: 2022


 

 

 

 

MILLOR CALLADETA

 

CAT: La publicitat masclista, el control, l’anul·lació, la invisibilització, el xantatge emocional, el menyspreu, la culpabilització, l’agressió verbal, l’agressió física, la violació i l’assassinat, són algunes de les formes amb les que es presenta el calidoscopi de la violència masclista. Normalitzat i invisibilitzat per la societat patriarcal amb origen a la propietat privada que posiciona l’home com a posseïdor i hereu dels mitjans materials.

 

ENG: Sexist advertising, control, cancellation, invisibility, emotional blackmail, contempt, guilt, verbal aggression, physical aggression, rape and murder, are some of the forms with wich kaleidoscope of male violence is presented. Normalized and made invisible by the patriarchal society with origins in private property that positions man as possessor and heir of material means.

 

CAS: La publicidad machista, el control, la anulación, la invisibilización, el chantaje emocional, el desprecio, la culpabilización, la agresión verbal, la agresión física, la violación y el asesinato, son algunas de las formas con las que se presenta el caleidoscopio de la violencia machista. Normalizado e invisibilizado por la sociedad patriarcal con origen en la propiedad privada que posiciona al hombre como poseedor y heredero de los medios materiales.

 

Tècnica/technique/técnica: paper de seda i brodat sobre tela / tissue

paper and embroidery on canvas / papel de seda y bordado sobre tela 

Mides/sizes/medidas100x100 cm 

Any/year/año: 2019 


 

 

 

 

CON UN 6 Y UN 4: FEMINITAT

DONES DE REVISTA

 

CAT: Recentment hem tingut la polèmica de l’autobús transfòbic que lluïa la frase: “Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer, seguirás sinéndolo”. Això va generar una evident oposició per part del col·lectiu TRANS i simpatitzants, però en realitat afecta tota la població, sigui o no del col·lectiu LGTBI. De fet evidencia que la nostra societat patriarcal associa un gènere per cada sexe “si naces hombre, eres hombre”... No! com deia Simone de Beauvoir: “una dona no neix, es fa” i és que l’educació ens ensenya a prendre decisions, a ser lliures, però sempre dins uns límits raonables (d’aquí la perversió de la paraula llibertat) a través de la repetició, d’uns patrons per a ells i uns altres per a elles.

  

La casa, l’escola i els mitjans de comunicació transmeten, sovint de manera inconscient, el que consideren normal i, dins d’aquesta normalitat hi ha la manera d’actuar com a dona: dòcil, simpàtica, riallera, tonteta... i una altra com a home: fort, dominant, seriós, intel·ligent... i, per tant, condicionen a l’home a prendre una posició de poder i a la dona una posició de submissió. Fins i tot, hi ha un exercici de violència física, i no em refereixo a la violència masclista, que és repulsiva, sinó a una violència exercida des de les dones cap a elles mateixes i promoguda pels mitjans de comunicació. Parlo de la depilació, dels trastorns alimentaris (o dietes, passar gana), de l’ús de talons que destrossen l’esquena, l’ús de tints químics pels cabells, maquillatge que no deixa transpirar la pell, etc, etc. I el pitjor de tot és que a les societats occidentals es fa en nom de la llibertat individual, de voler estar guapa per una mateixa. Ni una merda! Qui o què ha determinat el retrat de la bellesa?

 

 

Tècnica/technique/técnica: origami en paper de revista sobre maniquí / magazine

paper origami on mannequin / origami con papel de revista sobre maniquí 

Mides/sizes/medidas: 200x50x50 cm 

Any/year/año: 2017 

 

ENG: We recently had the controversy of the transphobic bus that sported the phrase: “Boys have penises. girls have vulva. Don't be fooled. If you were born a man, you were a man. If you were a woman, you will continue to be." This generated obvious opposition on the part of the TRANS group and sympathizers, but in reality it affects the entire population, whether or not it is from the LGTBI group. In fact it shows that our patriarchal society associates a gender for each sex "if you were born a man, you were a man"... No! as Simone de Beauvoir said: "a woman is not born, she is made" and education teaches us to make decisions, to be free, but always within reasonable limits (hence the perversion of the word freedom) through of repetition, of some patterns for her and others for him.

 

Home, school and the media transmit, often unconsciously, what they consider normal and, within this normality, there is the way to act as a woman: docile, nice, laughing, silly... and another as a man: strong, dominant, serious, intelligent... and therefore condition the man to take a position of power and the woman a position of submission. There is even an exercise of physical violence, and I am not referring to sexist violence, which is repulsive, but to a violence exercised by women towards themselves and promoted by the media. I'm talking about shaving, eating disorders (or diets, starving), the use of heels that destroy the back, the use of chemical hair dyes, makeup that doesn't let the skin breathe, etc., etc. And the worst of all is that in Western societies it is done in the name of individual freedom, of wanting to be beautiful for one's own sake. Not a shit! Who or what has determined the portrait of beauty?

 

CAS: Recientemente hemos tenido la polémica del autobús transfóbico que lucía la frase: “Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer, seguirás sinéndolo”. Esto generó una evidente oposición por parte del colectivo TRANS y simpatizantes, pero en realidad afecta a toda la población, sea o no del colectivo LGTBI. De hecho evidencia que nuestra sociedad patriarcal asocia un género por cada sexo "si naces hombre, eres hombre"... ¡No! como decía Simone de Beauvoir: “una mujer no nace, se hace” y es que la educación nos enseña a tomar decisiones, a ser libres, pero siempre dentro de unos límites razonables (de ahí la perversión de la palabra libertad) a través de la repetición, de unos patrones para ellos y otros para ellas.

 

La casa, la escuela y los medios de comunicación transmiten, a menudo de manera inconsciente, lo que consideran normal y, dentro de esa normalidad está la manera de actuar como mujer: dócil, simpática, risueña, tonta... y otra como hombre: fuerte, dominante, serio, inteligente... y, por tanto, condicionan al hombre a tomar una posición de poder y a la mujer una posición de sumisión. Incluso existe un ejercicio de violencia física, y no me refiero a la violencia machista, que es repulsiva, sino a una violencia ejercida desde las mujeres hacia sí mismas y promovida por los medios de comunicación. Hablo de la depilación, de los trastornos alimenticios (o dietas, pasar hambre), del uso de talones que destrozan la espalda, el uso de tintes químicos por el pelo, maquillaje que no deja transpirar la piel, etc, etc. Y lo peor es que en las sociedades occidentales se hace en nombre de la libertad individual, de querer estar guapa por una misma. ¡Ni una mierda! ¿Quién o qué ha determinado el retrato de la belleza? 


 

 

 

 

RECICLA LA CULPA

 

Tècnica/technique/técnica: paper sobre gasa i maniquí / paper

on gauze and mannequin / papel sobre gasa y maniquí 

Mides/sizes/medidas: 200x100x50 cm 

 

Any/year/año: 2016

 

CAT: L’any 2014, arran la violació d’una noia, es va demanar a les administracions públiques que actuessin davant d’aquestes dinàmiques masclistes repetides. La resposta del Ministeri de l’Interior va ser publicar un manual contra la violació d’ús intern de la Guardia Civil i la Policia Nacional. Aquest manual indica una sèrie de recomanacions cap a les dones per evitar ser violades que, lluny de focalitzar la problemàtica en una societat educada dins el masclisme, acaba situant la dona com a culpable de rebre tota aquesta violència. La peça vol ser una resposta a aquest pensament dominant elaborada amb un vestit fet de retalls de dit manual (com els d’una màquina de triturar paper), de la boca en surt, en forma de flama, una possible resposta a les “recomanacions” oficials.

 

 

ENG: In 2014, following the rape of a girl, public administrations were asked to act against these repeated machist dynamics. The response of the Ministry of the Interior was to publish a manual against the violation of internal use of the Civil Guard and the National Police. This manual indicates a series of recommendations for women to avoid being raped which, far from focusing on the problem in a society educated in masculinity, ends up placing the woman as guilty of receiving all this violence. The piece wants to be a response to this dominant thought made with a dress made of cuts of this manual (like those of a paper shredding machine), from the mouth it comes out, in the form of a flame, a possible response to the "recommendations ” officers.

 

CAS: En 2014, a raíz de la violación de una chica, se pidió a las administraciones públicas que actuaran ante estas dinámicas machistas repetidas. La respuesta del Ministerio del Interior fue publicar un manual contra la violación de uso interno de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Este manual indica una serie de recomendaciones hacia las mujeres para evitar ser violadas que, lejos de focalizar la problemática en una sociedad educada en el machismo, acaba situando a la mujer como culpable de recibir toda esta violencia. La pieza quiere ser una respuesta a este pensamiento dominante elaborada con un traje hecho de recortes de dicho manual (como los de una máquina de triturar papel), de la boca sale, en forma de llama, una posible respuesta a las “recomendaciones ” oficiales.

 


 

 

 

 

DONA I PODER: FORA DE SERVEI

 

CAT: Poder per imposar unes idees sobre les altres, poder per mirar pels teus i empobrir els demés, poder per ser corrupte sense haver de donar explicacions, poder per robar cases amb el recolzament de la llei, poder per matar de gana poder per fer la guerra… No el vull aquest poder, ni vull que l’ocupi cap dona ni home, aquest poder s’ha d’enderrocar! 

 

ENG: Power to impose some ideas on others, power to look out for your own and impoverish others, power to be corrupt without having to give explanations, power to steal houses with the support of the law, power to starve, power to make war … I do not want this power, nor do I want any woman or man to hold it, this power must be overthrown!

  

CAS: Poder para imponer unas ideas sobre otras, poder para mirar por los tuyos y empobrecer a los demás, poder para ser corrupto sin tener que dar explicaciones, poder para robar casas con el apoyo de la ley, poder para matar de hambre poder para hacer la guerra … No quiero ese poder, ni quiero que lo ocupe ninguna mujer ni hombre, ¡este poder debe derribarse!

 

Tècnica/technique/técnica: monedes sobre maniquí i penjador / coins on mannequin and hanger / monedas sobre maniquí y perchero

Mides/sizes/medidas: 180x100x50 cm  

Any/year/año: 2015


 

 

 

 

NO TROBARÀS MAI NÒVIO

Tècnica/technique/técnica: puntes sobre gasa, martell i claus sobre maniquí / laces on gauze,

hammer and nails on mannequin / puntas sobre gasa, martillo y clavos sobre maniquí

Mides/sizes/medidas: 190x50x50 cm 

Any/year/año: 2014

 

CAT: No facis soroll quan mengis, clava un clau,  pentina’t, clava un clau, vesteix-te bé, clava un clau, arregla’t, clava un clau, mira aquella altra que bé que ho fa, clava un clau, ets massa promiscua, clava un clau, maquilla’t, clava un clau, si no t’arregles no valoraran el teu talent, clava un clau, és culpa teva que anaves provocant, clava un clau, camina recte, clava un clau, has pensat què diran de tu? Clava un clau, estàs millor calladeta, clava un clau, ves a la moda, clava un clau, depila’t, clava un clau, no tot és el físic, també t’has de saber comportar, clava un clau...

...NO TROBARÀS MAI NÒVIO... 

 

ENG: Don't make noise when you eat, drive a nail, comb your hair, drive a nail, dress nice, drive a nail, promiscuous screw, drive a nail, put on make up, drive a nail, if you don't fix it they won't appreciate your talent, drive a nail, it's your fault, drive a nail, you were provoking, drive a nail, walk straight, drive a nail, what did you think will they say about you? Drive a nail, you're better shut up, drive a nail, go fashionable, drive a nail, shave, drive a nail, it's not all physical, you also have to know how to behave, drive a nail...

...YOU WILL NEVER FIND A BOYFRIEND...

 

CAS: No hagas ruido cuando comas, clava un clavo, péinate, clava un clavo, vístete bien, clava un clavo, arréglate, clava un clavo, mira aquella otra que bien lo hace, clava un clavo, eres demasiado promiscua, clava un clavo, maquíllate, clava un clavo, si no te arreglas no valorarán tu talento, clava un clavo, es culpa tuya que ibas provocando, clava un clavo, camina recto, clava un clavo, ¿has pensado qué dirán de ti? Clava un clavo, estás mejor calladita, clava un clavo, ve a la moda, clava un clavo, depílate, clava un clavo, no todo es el físico, también tienes que saber comportarte, clava un clavo...

 ...NUNCA ENCONTRARÁS NOVIO...


 

 

 

 

CAPTURADA

Tècnica/technique/técnica: guix, anelles de refresc i bosses de plàstic sobre maniquí / plaster, soda

rings and plastic bags on mannequin / yeso, anillas de refresco y bolsas de plástico sobre maniquí

Mides/sizes/medidas: 190x200x200 cm 

Any/year/año: 2013


 

 

 

 

LA PELL DE TARONJA ESTÀ DE MODA

"Las marcas no sólo eran un añadido de valor a los productos. Se trataba de absorber ávidamente ideas e iconografías culturales que sus marcas pudieran reflejar proyectándolas otra vez en la cultura como "extensiones" de las mismas."

 

"A pesar de adoptar la imaginería poliétnica, la globalización comercial no desea la diversidad; todo lo contrario. Sus enemigos son las costumbres nacionales, las marcas locales y los gustos característicos de cada región. Unos pocos intereses controlan territorios cada vez más amplios."

 

 

Naomi Klein


 

 

 

 

AUTO-INFUSIÓ

 

TORNO A PARLAR des de la imatge

desdoblada. En la successió

immesurable. D'absències. Al

fons d'una violenta obscuritat.

Les marques que no diuen. Sorgeixen.

Del descens al foc. Indefinibles.

 

                                Montserrat Rodés

 

 

DES D'ARA. Tot seria

passat. El lluminós

despreniment. La línia.

Que vigila. L'escena.

Tan tènue. La nit.

Multiplicant-me. Quieta.

Per dissoldre'm. En l'ordre.

Invisible. D'entendre.

 

                               Montserrat Rodés

 

Tècnica/technique/técnica: bosseta d'infusió, fotografia i got amb aigua / infusion bag, picture and glass of water / bolsita de infusión, fotografía y vaso con agua

Mides/sizes/medidas: 15x8x8 cm 

Any/year/año: 2011